نمونه کتاب سفرنامه دالماني در اين بخش قابل دريافت مي‌باشد. شما براي دستيابي به نسخه کامل کتاب، مي‌توانيد با مرکز اسناد و مدارک سازمان ميراث فرهنگي ارتباط برقرار نماييد