بيستون

كتيبه بيستون مهمترين سند تاريخي زمان داريوش است. چرا كه وقايع را از زبان خود او بازگو مي كند و بدون هيچ تحريفي به دست ما رسيده است.

اين كتيبه در كنار جاده همدان- كرمـانشاه، در ارتـفاع صـد مـتري بر سينه صخره هاي بيستون، در سال 520 پيش از ميلاد حجاري شده است. متن كتيبه در كنار نقش برجسته ها از زبان داريوش اول هخامنشي است كه چگونگي به قدرت رسيدن خود را شرح مي دهد.

اين اثر تاريخي، بزرگترين كتيبه زبان فارسي باستان است كه براساس آن وسعت جغرافيايي ايران زمان داريوش، نام قديمي مكان هاي جغرافيايي كنوني، ماهها، اشخاص و اقوام همسايه ايران را در آن زمان مي توانيم بشناسيم و ضمنا˝ نشان مي دهد كه هخامنشيان تاريخ گذاري خاص خود را داشته اند و زبان فارسي باستاني تقريبا˝ يك زبان ملي است كه فقط در آن دوره تكلم مي شده است.

اين كتيبه از مشهورترين كتيبه هاي ميخي جهان است و بيشترين كمك را به رمزگشايي فارسي باستان و خط ميخي كرده است.