پوشاك زنان تركمن

 

پوشاك بارزترين سمبل فرهنگي ، مهمترين و مشخص ترين مظهر قومي و بهترين وسيله انتقال نشانة فرهنگي مي باشد.

وجود تنوع در پوشاك مناطق گوناگون به منزلة علامت و نشانه خاصي براي معرفي اقوام مختلف است.

در اين ميان پوشاك زنان تركمن از پارچه هاي زري، ابريشمي و مخمل رنگي با يراق هاي پهن ، سكه هاي قديمي و نـوارهاي پهن مي باشد كه بر روي آن نقش هاي زيبايي سوزن دوزي مي كنند.

پوشاك زنان تركمن بسيار مجلل. تزئيني و رنگارنگ است ولي در همه حال اصالت ، سنگيني و وقار آن محفوظ است.