در اين پژوهش كه به منظور شناخت شهر ارگ كهن بم فراهم آمده است , كوشيده ايم ضمن روشن ساختن همه زواياي جغرافيايي و ز يست محيطي شهر بم با رويكردي تاريخي ( جغرافياي تاريخي ) , بر پايه منابع دست اول و معتبر وقايع نگاران محلي و رسمي , زواياي تاريك , دگرگونيها , تازشها و بازسازيهاي انجام شده در محدوده شهر باستاني بم را تا حد ممكن روشن سازيم . همچنين مطالعه اي فشرده از بافت شهري بم را به پيوست آورده ايم .از اينرو پژوهش حاضر در دو بخش اصلي زير نامهاي (( بم كهن (جغرافياي تاريخي ) )) و (( ارگ بم : الف , تاريخ , ب , معماري و بافت شهري )) تدوين شد.

اين كتابنامة بخشي از كتابشناسي ارگ بم كرمان است كه نخسه‏اي از منابع و مطالب آن در مجموعه‏‏اي مفصل گرد آمده و سازمان يافته است.
اين مجموعه، نتيجة اجراي طرح «گردآوري كامل اطلاعات مستند مكتوب و تصويري » براي شناخت اثر تاريخي ارگ و شهر باستاني بم است كه در سالهاي 1375 و 1376 به سفارش مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي توسط مهندسان مشاور ارگ بم كرمان با كوشش و دقتي درخور به انجام رسيده است.